VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI EO SECURITY

V těchto všeobecných obchodních podmínkách (“Podmínky”) bychom Vás rádi seznámili s tím, jaká pravidla budou aplikována mezi Vámi, jakožto kupujícími podnikateli a Námi jakožto prodávajícími v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím E-shopu na webových stránkách https://eshop.eo-security.cz a prostřednictvím individuálních nabídek dle informací uvedených níže. 

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde https://eshop.eo-security.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně písemně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1. NĚKTERÉ DEFINICE

1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
1.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů; 
1.5. E-shop je internetový obchod provozovaný Námi na adrese https://eshop.eo-security.cz, na kterém bude probíhat nákup Zboží;
1.6. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
1.7. My jsme společnost EO SECURITY s.r.o., se sídlem Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 05182662, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 93979 vedeném u Krajského soudu v Brně, e-mail sales@eo-security.cz, telefonní číslo +420 774 429 006, právními předpisy označovaná jako prodávající;
1.8. Objednávka je Váš návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
1.9. Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu nebo prostřednictvím Objednávky učiněné prostřednictvím e-mailové komunikace, a je uzavřena ve chvíli, kdy od Nás obdržíte potvrzení Objednávky;
1.10. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a další funkcionality popsané v těchto Podmínkách;
1.11. Vy jste osoba, se kterou uzavíráme Smlouvu, právními předpisy označovaná jako kupující;
1.12. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu případně vše, co Vám nabídneme v průběhu Naší vzájemné komunikace.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. My nejsme povinni Vám v souvislosti s uzavíráním Smlouvy či v souvislosti s komunikací ohledně uzavření Smlouvy cokoliv uhradit.
2.2. Jak jsme už uvedli výše, Smlouvu je možné uzavřít dvěma způsoby. Rádi bychom Vám níže přiblížili, v jakou chvíli je Smlouva uzavřena.
Objednávka učiněná prostřednictvím E-shopu
2.3. Uzavření Smlouvy prostřednictvím E-shopu probíhá tak, že si na E-shopu vyberete Zboží, které chcete zakoupit a následně si od Vás vyžádáme:

a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „DO KOŠÍKU“);
b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny, měně, ve které bude Celková cena uhrazena, zemi, kam bude Zboží doručeno a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány při tvorbě návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží a způsobu jeho doručení;
c) Vaše identifikační a fakturační údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, název společnosti, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

2.4. V průběhu tvorby návrhu Objednávky můžete až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Odeslat objednávku“ Objednávku vytvoříte. Objednávku Vám co nejdříve potvrdíme a zašleme Vám shrnutí, včetně přílohy, jejíž součástí budou tyto Podmínky. 
2.5. Smlouva je uzavřena až ve chvíli, kdy Vám Objednávku potvrdíme. Pokud bychom Objednávku potvrdili s odchylkou, stanovili bychom jiné podmínky, než které byly uvedeny v těchto Podmínkách, nebo bychom jinak Objednávku změnili, máte právo takto změněnou Objednávku odmítnout, a to do 7 dnů ode dne zaslání potvrzení s odchylkou. Pokud Objednávku odmítnete, nedojde k uzavření Smlouvy podle předešlých podmínek, dokud uzavření Smlouvy písemně nepotvrdíme. V případě, že se do 7 dnů nevyjádříte, bude Smlouva uzavřena na základě nových podmínek, které jsme stanovili My.
2.6. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte a nahrazuje původně uzavřenou Smlouvu. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
2.7. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
Objednávka učiněná prostřednictvím e-mailové komunikace
2.8. Smlouvu můžeme uzavřít také prostřednictvím jednorázové Objednávky učiněné přes e-mailovou komunikaci. V takovém případě je Smlouva uzavřena ve chvíli, kdy akceptujeme Vaši Objednávku, která musí obsahovat alespoň:

a) vymezení Zboží, které je předmětem Objednávky;
b) počet kusů Zboží, které chcete objednat.

2.9. Ustanovení čl. 2.5. Podmínek se použije obdobně i pro Objednávky učiněné prostřednictvím e-mailové komunikace.
2.10. Cena Zboží, podmínky dodání či placení se řídí pravidly uvedenými v těchto Podmínkách nebo v E-shopu, není-li v rámci e-mailové komunikace dohodnuto jinak.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu. 
3.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat. 
3.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost. Pokud by Nám měla zneužitím vzniknout jakákoliv škoda, zavazujete se, že ji uhradíte v plné výši. 
3.4. Uživatelský účet je osobní a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
3.5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
3.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení. Negarantujeme Vám ani žádnou dostupnost a funkčnost Uživatelského účtu. Pokud by Vám z důvodu nefunkčnosti Uživatelského účtu měla vzniknout škoda, neodpovídáme za ni.

4. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

4.1. Cena Zboží je uvedena v E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma. 
4.2. Celková cena je uvedena včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem neurčíme-li jinak. 
4.3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před zasláním Zboží. Platbu Celkové ceny tak musíte uhradit před tím, než Vám Zboží zašleme. Úhradu Celkové ceny můžete provést v měně CZK, EUR nebo USD, a to následujícím způsobem:

a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky případně v rámci e-mailové komunikace. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 14 dnů ode dne zaslání informací pro provedení platby
b) Bezhotovostně prostřednictvím online služby. V takovém případě probíhá platba přes službu PayPal, přičemž platba se řídí podmínkami této služby, které jsou dostupné na adrese: https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Celková cena je v tomto případě splatná do 14 dnů ode dne zaslání Objednávky z Vaší strany.

4.4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu, přičemž souhlasíte s tím, že Vám faktura bude zaslána pouze elektronicky prostřednictvím e-mailu.
4.5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bezhotovostně je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
4.6. Můžeme po Vás požadovat také uhrazení zálohy, a to až do výše 100 % Celkové ceny, a to ve splatnosti uvedené v zálohové faktuře. Zálohu budeme vyžadovat zejména v případech, kdy má být Zboží upraveno dle Vašich požadavků (například specificky upraven design, zajištěn specifický polep pro Zboží apod.). Zboží upravíme dle požadavků až po uhrazení zálohy. Pokud se následně rozhodnete, že Zboží nechcete a nepřevezmete si jej, ač Vás k převzetí vyzveme, máme právo ponechat si zálohu v plné výši.
4.7. V případě, že budete v prodlení s úhradou jakékoliv částky, jsme oprávněni žádat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zároveň jsme oprávnění přerušit dodání jakéhokoliv Zboží do doby, než dojde k uhrazení dlužné částky. O tuto dobu se prodlužují všechny dohodnuté termíny pro dodání Zboží a v případě, že by Vám tímto prodlužením vznikla škoda, neneseme za tuto škodu žádnou odpovědnost.

5. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ 

5.1. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby v E-shopu nebo na základě toho, jak se dohodneme v Objednávce prostřednictvím e-mailu, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

a) doručení na území EU prostřednictvím společnosti DPD, DHL;
b) doručení na území mimo EU prostřednictvím společností DHL Express a UPS.

5.2. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. Žádný z uvedených termínů doručení (ať už na E-shopu či v rámci komunikace přes e-mail) pro Nás není závazný a můžeme jej kdykoliv změnit, aniž by se jednalo o porušení Smlouvy, či o případ prodlení.
5.3. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy Zboží předáváme dopravci, kterého jste si zvolili dle čl. 5.1. těchto Podmínek. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
5.4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat Zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin, a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. Pokud do 24 hodin neoznámíte jakoukoliv vadu, ztrácíte právo na jakékoliv nároky z vadného plnění. Pokud do 24 hodin oznámíte jakoukoliv vadu, je výběr způsobu odstranění vady na Nás. Primárně se budeme snažit Zboží opravit, případně poskytneme přiměřenou slevu nebo poskytneme nové Zboží.
5.5. Vzhledem k tomu, že některé Zboží, které nabízíme, je poměrně specifické, jste povinni se dopředu seznámit se způsoby fungování Zboží. Za vadu není považována skutečnost, že Zboží zcela nenaplňuje Vaše očekávání, či nemá vlastnosti, které jste od Zboží očekávali, ač jste na E-shopu či při komunikaci byli výslovně upozornění, že Zboží funguje například pouze do určité vzdálenosti, v kombinaci s jiným zbožím apod. V těchto případech se rovněž nejedná o podstatné porušení smlouvy a nevzniká Vám nárok na odstoupení od smlouvy.
5.6. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupením od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
5.7. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od odeslání e-mailu.
5.8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:

a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

5.9. V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit. V takovém případě Nám však uhradíte všechny náklady, které nám již s doručováním a komunikací vznikly. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od odeslání e-mailu.
5.10. Některé Zboží může obsahovat software či jiný obsah, který představuje autorské dílo chráněné dle autorského zákona. K tomu, abyste taková autorská díla mohli využívat, po Vás v některých případech může jejich poskytovatel požadovat odsouhlasení licenčních a dalších podmínek. Souhlasem s těmito Podmínkami zároveň projevujete svůj souhlas s podmínkami užívání poskytovatele autorských děl, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k těmto Podmínkám. Poskytovatel dále může vyžadovat odsouhlasení takových podmínek při používání Zboží. Berete na vědomí, že pokud následně při používání Zboží nepotvrdíte svůj souhlas s podmínkami užívání nebo jej odvoláte, bude to mít za důsledek, že autorská díla nebudete moci používat; stejný důsledek může mít případ, kdy podmínky pro užívání autorských děl poskytovatel změní a Vy neudělíte souhlas se změnami. V žádném takovém případě Vám nejsme povinni nahradit škodu, která Vám tím vznikne, a nevzniká Vám ani právo na vrácení Zboží.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Jelikož uzavíráme Smlouvu jako podnikatelé, nevztahují se na náš vzájemný vztah pravidla týkající se spotřebitelů. Protože však Naše Zboží považujeme za kvalitní, poskytujeme Vám záruku za jakost na Zboží, přičemž délka záruky je uvedena v technickém dokumentu, který Vám doručíme společně se Zbožím, případě bude platit taková délka, kterou si společně dohodneme na základě vzájemné komunikace, nebo která je uvedena na E-shopu u Zboží. V případě rozporu platí kratší doba. Délka záruky je maximálně 36 měsíců. V případě, že jsou součástí Zboží také baterie, poskytuje se na baterie záruka pouze na dobu 6 měsíců ode dne přechodu nebezpečí škody na Zboží. Záruční doba se prodlužuje v případě, že Výrobce provedl na základě uplatnění záruky za jakost opravu nebo výměnu Zboží, a to o dobu od uplatnění práv do provedení opravy nebo výměny.
6.2. Záruka za jakost se vztahuje na vady, které plynou z výroby, včetně vad materiálu použitého při výrobě.
6.3. Bohužel nemůžeme záruku garantovat vždy, proto existují výjimky ze záruky, a to v případech, kdy vada byla způsobena:

a) instalací Zboží, která byla provedena v rozporu s pokyny k instalaci, které jsme Vám poskytli;
b) použitím Zboží mimo doporučené oblasti použití;
c) manipulací se Zbožím v rozporu s návodem k tomuto Zboží nebo v rozporu se zásadami běžné zručnosti či v důsledku nehody nebo úmyslného zavinění Vašim jednáním či jednáním třetí osoby odlišné od Nás;
d) běžným opotřebením a tím způsobenou ztrátou původních vlastností některých částí Zboží nebo Zboží jako celku;
e) v důsledku používání náhradních dílů či příslušenství, které jsme neoznačili jako kompatibilní nebo byly opotřebené;
f) přepravou Zboží či jeho nevhodným skladováním;
g) úpravou Zboží, pokud jsme ji neschválili, včetně způsobu úpravy či opravou Zboží jinou osobou než Námi, pokud jsme tuto osobu nedoporučili či neodsouhlasili;

6.4. Pokud je však Vaše uplatnění nároku ze záruky o jakost důvodné máte následující práva:

a) právo na opravu Zboží, přičemž místo opravy bude dle Naší volby buďto u Nás nebo u Vás, případně můžeme Zboží zaslat třetímu subjektu k provedení opravy;
b) právo na dodání náhradního Zboží, přičemž Zboží bude dle Naší volby připraveno k vyzvednutí u Nás nebo Vám zasláno, a to oproti vrácení vadného Zboží;
c) právo na dodání vadné části Zboží, pokud to povaha této části umožňuje, přičemž část Zboží bude dle Naší volby připravena k vyzvednutí u Nás nebo Vám zaslána, a to oproti vrácení vadné části Zboží, pokud je tato oddělitelná;
d) právo na vrácení Ceny Zboží oproti vrácení Zboží;
e) právo na poskytnutí slevu z Ceny Zboží odpovídající rozsahu vady Zboží.

6.5. Právo volby ohledně způsobu vyřešení uplatněného nároku máme My, přičemž vždy usilujeme o to, aby řešení bylo s ohledem na vadu co nejvhodnější. Zároveň určujeme i dobu provedení uplatněného nároku. Pokud Vám v průběhu vyřizování uplatněného nároku vznikne jakákoliv škoda, nejsme povinni Vám ji nahradit. Zároveň neodpovídáme za žádnou škodu, která vznikla v souvislosti se Zbožím, které bylo vadné ve smyslu této záruky za jakost.
6.6. Pokud se v době uplatnění nároku ze záruky za jakost již dané Zboží nevyrábí nebo není na trhu dostupné, případně se nevyrábí či není dostupné ve stejném provedení (zejména barevném či v totožné povrchové úpravě či technické specifikaci), jsme oprávnění, v případě dodání nového Zboží, dodat takové Zboží, které plní stejnou funkci, jako Zboží původní. Podmínkou dodání nového Zboží je vždy vrácení původního Zboží.
6.7. Práva ze záruky za jakost dle tohoto článku Podmínek je třeba uplatnit u Nás.
6.8. V případě uplatnění práv ze záruky musí být toto uplatnění zaláno písemně na adresu Naši adresu sídla nebo e-mailem na elektronickou adresu sales@eo-security.cz.
6.9. Práva ze záruky za jakost musí být uplatněna v záruční době, avšak vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu krytou zárukou za jakost zjistíte nebo při vynaložení běžné obezřetnosti zjistit můžete.
6.10. Přílohou uplatnění práv ze záruky za jakost musí být veškeré doklady prokazující existenci těchto práv, zejména doklad o koupi či jiném nabytí Zboží, záruční list (pokud je ke Zboží dodáván), doklady o provedení údržby a, pokud je to možné, doklad prokazující neexistenci výluk ze záruky za jakost.
6.11. Nedoložíte-li při uplatnění práva ze záruky za jakost doklad o koupi či jiném nabytí Zboží, můžeme nároku vyhovět, záruční doba však v tomto případě bude počítána ode dne fakturace daného Zboží z Naší strany.
6.12. Poté, co Nám bude Zboží doručeno, provedeme kontrolu Zboží a Zboží uskladníme ve vlastním skladu. Pokud posoudíme, že se na Vámi vytýkanou vadu záruka nevztahuje a i přesto se rozhodneme Vašemu nároku vyhovět, jsme oprávnění za uskladnění a provedení kontroly vyúčtovat částku ve výši 25% z Ceny, a to v případě, kdy bude uplatněno jakékoliv právo dle čl. 6.4. těchto Podmínek, přičemž souhlasíte s tím, že tuto částku můžeme odečíst od poskytnuté slevy či vrácené Ceny Zboží, případně Vám tuto částku vyúčtujeme na základě zaslané faktury.
6.13. Jsme dále oprávnění požadovat náhradu všech nákladů, které Nám vzniknou při neoprávněném, neplatném, opožděném nebo nedůvodném uplatnění práv ze záruky za jakost.
6.14. Náklady na dopravu Zboží k Nám hradíte Vy.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
7.2. Od Smlouvy můžeme kdykoliv odstoupit, a to i bez udání důvodu, ovšem budeme tak činit zejména v případě, že porušíte Smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

a) pokud jste v prodlením s úhradou jakékoliv částky po dobu delší než 30 dnů;
b) pokud jste v úpadku nebo hrozícím úpadku;
c) pokud je proti Vám zahájeno insolvenční řízení či je na Váš návrh nařízená likvidace;
d) pokud Nám neuhradíte zálohu dle čl. 4.6. těchto Podmínek.

7.3. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte. Zboží je potřeba vrátit čisté a v původním obalu, v opačném případě totiž můžeme započít částku rovnající se nákladům spojeným s vyčištěním a vrácením do původního obalu.
7.4. V případě, že od smlouvy odstoupíte Vy (z důvodu podstatného porušení Smlouvy), jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Za škodu odpovídáte v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
7.5. Pokud pro Vás bylo Zboží specificky upraveno, nemáte právo na vrácení Ceny v případě odstoupení od Smlouvy. Pokud by Nám vznikla v souvislosti s Vašim odstoupením jakákoliv škoda, jste povinni Nám ji nahradit. Tato povinnost Vám vzniká poté, co Vás upozorníme na existenci této škody.

8. MLČENLIVOST

8.1. Během naší spolupráce si budeme vyměňovat spoustu informací a mezi nimi i informace, které pro Nás nebo pro Vás může být důležité chránit   tzv. důvěrné informace. Pokud jsme s Vámi uzavřeli samostatnou smlouvu o mlčenlivosti, či obdobnou dohodu, řídí se ustanovení o mlčenlivosti touto smlouvou či dohodou. V opačném případě se aplikují pravidla stanovená v těchto Podmínkách.
8.2. Důvěrné informace jsou obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, tedy skutečnosti konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Za důvěrné informace jsou pro účely těchto Podmínek považovány také informace o procesech, metodách, používaném/použitém softwaru a hardwaru a o jménech pracovníků a zaměstnanců, kteří se na prodeji Zboží podílí.
8.3. O všech těchto informacích jsme My i Vy povinni zachovávat mlčenlivost, nešířit je nikde a chránit je před zneužitím. Využívat je můžeme jen v souladu těmito Podmínkami a za účelem naší vzájemné spolupráce. Pokud by bylo nutné jakékoliv důvěrné informace sdělit někomu třetímu (např. úřadům nebo soudu), musíme se o tom navzájem informovat, pokud tomu nebrání zákon. Pokud Nám budete chtít sdělit něco vysoce důvěrného, prosím nečiňte tak nezabezpečenou emailovou komunikací, ale domluvte se s Námi na jiném způsobu, jakým si tyto informace budeme sdělovat.
8.4. Abychom si byli jistí, že budete mlčenlivost dodržovat, sjednáváme si pokutu za její porušení. Ať už tedy jakýmkoliv způsobem porušíte cokoliv, co jsme si sjednali v tomto článku, zaplatíte Nám smluvní pokutu ve výši 50 000 EUR. Smluvní pokuta se platí zvlášť pro každý jednotlivý případ porušení a je splatná okamžikem porušení povinnosti. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok na nahrazení vzniklé újmy v plné výši.

9. PRODEJ ZBOŽÍ VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU

9.1. Na E-shopu, případně na základě naší společné e-mailové komunikace, si můžete koupit také produkty, které jsou označeny upozorněním „Prodej ve zvláštním režimu“. Takto označené Zboží není určeno pro použití v civilním sektoru. Je určeno pro subjekty s patřičnými výjimkami jako je Policie ČR, Armáda ČR, vězeňská správa a další složky státní správy. Mohou je také využívat soukromé subjekty, které obdrželi patřičnou výjimku a povolení. Lze je také exportovat do zemí mimo EU, pokud je tam provoz těchto zařízení v souladu s místními předpisy.
9.2. Tímto Zbožím se rozumí zejména aktivní zařízení – vysílače, využívající frekvenčních pásem, na kterých nelze tyto produkty používat na území České republiky ani ostatních zemí Evropské unie bez povolení Českého telekomunikačního úřadu či příslušného orgánu jiné země.
9.3. Objednáním a zakoupením tohoto Zboží berete plně na vědomí charakter tohoto Zboží. Zároveň prohlašujete, že Zboží zakupujete pro export mimo Evropskou unii, nebo za účely uvedenými v čl. 9.1. Podmínek, případně jste osobou uvedenou v čl. 9.1. Podmínek. Za žádných okolností nebudete Zboží dále prodávat a používat na území EU, aniž byste k tomu měli patřičné povolení.
9.4. Pokud porušíte tyto podmínky nesete veškerou odpovědnost za provoz takového zařízení a jste osobou odpovědnou za uvedení Zboží na trh v EU. To znamená, že ponesete jakékoliv sankce spojené s prodejem a používáním na území EU. Pokud by Nám v důsledku toho, že budete Zboží dle tohoto článku Podmínek užívat v rozporu s výše uvedeným, byla uložena jakákoliv správní sankce, rozhodnutím soudu či jiného orgánu dojde k uložení pokuty nebo budeme povinni nahradit jakoukoliv škodu, jste povinní nám tyto vzniklé náklady uhradit v plné výši, a to do 14 dnů ode dne, kdy Vám existenci nároku, či povinnosti úhrady oznámíme.
9.5. Informace o takto označených produktech, příklady jejich použití a návody k produktům, které jsou uvedeny na E-shopu jsou pouze ilustrativní a slouží pouze a výhradně pro studijní účely a orientaci v jejich problematice.

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

10.1. V žádném případě nebudeme My odpovědní za následné, nepřímé, náhodné, specifické a jiné škody či ušlý zisk, které vzniknou v důsledku porušení Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, bez ohledu na to, (a) zda bylo možné takové škody předvídat, (b) zda jsme na možnost vzniku takových škod upozornili a (c) na čem jsme se dohodli v rámci e-mailové komunikace, na níž je nárok založen, a bez ohledu na to, že jakýkoli dohodnutý nebo jiný prostředek nápravy nesplnil svůj základní účel.
10.2. Pro případ, že bychom byli i tak povinni nahradit jakoukoliv škodu nebo vzniklý ušlý zisk (ať už rozhodnutím soudu či jiného orgánu veřejné moci), souhlasíte s tím, že maximální výše této škody a ušlého zisku bude činí částku rovnající se Ceně za Zboží.
10.3. Zároveň na sebe přebíráte veškeré riziko a odpovědnost v souvislosti s užíváním Zboží a nejsme odpovědni ani za jakoukoliv radu, kterou Vám v souvislosti s používáním Zboží sdělíme.
10.4. Výslovně uvádíme, že nejsme odpovědni za žádnou vadu, která je způsobena nedodržením pravidel v oblasti produktové legislativy, zejména v souvislosti s posuzováním shody, vydaným prohlášením EU o shodě a dalšími předpisy souvisejícími s bezpečností Zboží a užíváním. Je Vaší povinností, abyste vyhodnotili, že Zboží je bezpečné a splňuje všechny Vámi požadované zákonné povinnosti.

11. KOMUNIKACE

11.1. Veškerá komunikace mezi Námi a Vámi bude probíhat prostřednictvím elektronické pošty, a to prostřednictvím e-mailu, který nám sdělíte při Objednávce v E-shopu, nebo na který komunikujeme při objednávání před e-mail, případně na e-mail uvedený v Uživatelském účtu.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Dále souhlasíte s tím, že veškeré spory ze Smlouvy budou řešeny před českými soudy.
12.2. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.
12.3. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů, stávka zaměstnanců, právní či vládní změny apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci nebo nepředvídatelnými událostmi, a pokud tento stav trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
12.4. Vylučujeme vzájemně použití obchodních zvyklostí podle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
12.5. Každý na sebe přebíráme nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
12.6. Nejste oprávnění vůči nám započít jakýkoliv nárok, právo či pohledávku vyplývající ze Smlouvy bez Našeho předchozího písemného souhlasu.
12.7. Nesmíte postoupit žádná svá práva ani delegovat žádné své povinnosti podle Smlouvy bez Našeho předchozího písemného souhlasu. My můžeme postoupit jakákoli svá práva nebo delegovat jakékoli své povinnosti na jakoukoli osobu. Jakékoli údajné postoupení v rozporu s tímto článkem je neplatné.
12.8. Selhání nebo opomenutí kohokoliv z nás vymáhat jakákoliv svá práva ze Smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto práv do budoucna a nezakládá zavedenou praxi mezi námi.
12.9. V případě pochybnosti ve výkladu kteréhokoliv ustanovení těchto Podmínek se použije výklad, který je ve prospěch Nás.
12.10. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 01.10.2021.

Příloha č. 1 – Licenční podmínky a podmínky užívání software či jiných autorských děl třetích osob

A. Podmínky užívání software společnosti Bittium
V následujícím Zboží [Safemove, Bittium Secure Suite, Bittium Secure Call] je použit software společnosti Bittium. Tento výrobce vyžaduje, abyste před provedením objednávky a před započetím užívání uvedeného Zboží byli seznámeni a souhlasili s následujícími podmínkami užívání software Bittium. S podmínkami Bittium souhlasíte odsouhlasením Podmínek. 

1. Společnost EO SECURITY s.r.o. tímto uděluje Zákazníkovi nevýhradní, nepřenosnou, omezenou licenci k užívání Softwaru výhradně v případě, že je zabudován jako součást a v rámci Produktu dodávaného společností EO Security s.r.o. Zákazníkovi. S výjimkou výslovného poskytnutí nejsou Zákazníkovi poskytnuta ani převedena žádná další práva nebo licence, ať už implicitně, zprostředkovaně nebo jinak.

2. Zákazník nesmí kopírovat, upravovat, měnit, přizpůsobovat, překládat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat (s výjimkou případů, kdy je toto omezení výslovně zakázáno nebo omezeno platnými právními předpisy) software ani vytvářet či se pokoušet vytvářet odvozená díla založená na softwaru.

3. Tato dohoda nestanovuje ani nezahrnuje žádné právo zákazníka používat software způsobem, který by způsobil, že by se na software vztahovaly licenční podmínky pro software, které by vyžadovaly jako podmínku použití, kopírování, modifikace nebo distribuce zveřejnění nebo distribuci takového softwaru a/nebo jeho odvozených děl ve formě zdrojového kódu, poskytnutí licence pro účely tvorby odvozených děl nebo bezplatné distribuce, včetně, ale bez omezení, softwaru distribuovaného pod licencí GPL (GNU General Public License) nebo LGPL (GNU Lesser General Public License).

4. Některé části softwaru mohou obsahovat software s otevřeným zdrojovým kódem.  Takové části jsou obvykle označeny ve zdrojovém kódu, v dokumentaci a/nebo jsou součástí instalace.  Uvedené části jsou dodávány a licencovány výhradně v souladu s příslušnými podmínkami licencí open-source a řídí se jimi a nic v této smlouvě nebude považováno za změnu nebo doplnění nebo zřeknutí se podmínek těchto licencí.  V případě rozporu mezi těmito podmínkami a touto smlouvou mají přednost podmínky open-source licencí.  Zákazník může získat kompletní odpovídající zdrojový kód částí softwaru licencovaných pod licencemi LGPL a GPL (pokud existují) po dobu tří (3) let od doručení zasláním e-mailu na adresu opensource@Bittium.com.

5. Veškerá práva, vlastnická práva a podíly na právech duševního vlastnictví, včetně mimo jiné autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodních tajemství, ať už registrovaných nebo neregistrovaných, existujících kdekoli na světě v souvislosti se Softwarem, jsou vyhrazena společnosti EO Security s.r.o., případně jejím poskytovatelům licence.

6. Veškerý software dodávaný společností EO Security s.r.o. je dodáván "TAK, JAK JE".  VEŠKERÉ ZÁRUKY JSOU VYLOUČENY V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY, AŤ UŽ VÝSLOVNÝMI NEBO PŘEDPOKLÁDANÝMI, NEBO ZÁKONNÝMI, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VE VZTAHU K SOFTWARU, MÉDIÍM, NA KTERÝCH JE TENTO SOFTWARE OBSAŽEN, A DOPROVODNÝM PÍSEMNÝM MATERIÁLŮM.

7. Společnost EO Security s.r.o. v žádném případě neodpovídá za škody vzniklé ztrátou dat, ztrátou užití, ztrátou příjmů nebo jakoukoli jinou majetkovou újmou, ani za nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo jiné podobné škody, a to ani v případě, že byla na možnost vzniku takových škod upozorněna.  V každém případě je veškerá odpovědnost společnosti EO Security s.r.o. podle jakéhokoli ustanovení těchto podmínek omezena na částku skutečně zaplacenou zákazníkem za software, sníženou o příslušné odpisy.

8. Zákazník je povinen zachovávat důvěrnost softwaru tím, že při ochraně softwaru přijme taková opatření, jaká používá k ochraně svých vlastních důvěrných informací, avšak nikoliv s menší než přiměřenou mírou opatrnosti.

9. Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, může společnost EO Security s.r.o. vypovědět tyto podmínky bez předchozího upozornění, pokud zákazník nedodrží podmínky uvedené v těchto podmínkách.  V takovém případě musí zákazník okamžitě přestat software používat.

10. Zákazník se zavazuje dodržovat veškerá vývozní a reexportní omezení a předpisy vlád USA, EU a dalších zemí.  Zákazník nesmí vyvážet software pro vojenské konečné použití, jak je definováno v části 744.21 EAR, do Čínské lidové republiky.