ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme společnost EO SECURITY s.r.o., se sídlem Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 05182662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 93979, e-mail sales@eo-security.cz (dále také „my“) a chtěli bychom vás informovat, jak budeme nakládat s vašimi osobními údaji.

V tomto dokumentu naleznete kompletní přehled toho, co budeme jako správci osobních údajů dělat s vašimi osobními údaji, proč je potřebujeme, jak dlouho je uchováváme nebo jaká máte v souvislosti s osobními údaji práva.

Vaše osobní údaje můžeme získat v různých situacích. Poskytujeme vám služby etického hackingu a také provozujeme e-shop dostupný na adrese https://eshop.eo-security.cz/. Protože nám jde primárně o vaše soukromí, chceme vám ukázat, že u nás jsou vaše osobní údaje v bezpečí.

Zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také „GDPR“).

Naprosto chápeme, že tato oblast nepatří mezi nejsrozumitelnější, proto kdybyste měli jakékoliv dotazy, neváhejte nám napsat na adresu uvedenou výše. Moc rádi vše vysvětlíme.

 1. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v následujících situacích:

 • Pokud nás kontaktujete na našem webu prostřednictvím formuláře na https://eshop.eo-security.cz/kontakty/, budeme zpracovávat:
  • Vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, společnost, ze kterou píšete a informace, které nám zanecháte ve zprávě.
 • Když nám napíšete prostřednictvím chatovacího okna na našem webu, budeme zpracovávat:
  • Technické údaje, zprávy, které nám posíláte a další informace, které nám sdělíte v souvislosti s vašimi dotazy a komunikací.
 • Když si chcete nakoupit na našem e-shopu, budeme zpracovávat:
  • Osobní údaje potřebné pro zřízení uživatelského účtu (pokud se rozhodnete jej zřídit) jako je vaše e-mailová adresa a další informace, které nám zadáte při využívání uživatelského účtu.
  • Osobní údaje při vyplňování objednávky, kterými je Vaše jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a další údaje potřebné pro vystavení faktury.
 • Osobní údaje, které získáváme, když společně uzavíráme další smlouvy nebo vám poskytujeme naše služby. V takovém případě zpracováváme identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje potřebné pro poskytování služeb a uzavření smluv.
 • Informace o Vaší aktivitě na našich webových stránkách. Návštěvou našich stránek dochází k zaznamenávání Vaší aktivity na našem webu. Využíváme technologie cookies k analyzování provozu na našich webových stránkách. Další informace o využití cookies jsou uvedené v Příloze A těchto zásad.

 1. JAK VYUŽÍVÁME ZÍSKANÉ INFORMACE A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU?
 • V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře či chatovacího okna, budeme osobní údaje zpracovávat pro účely vyřízení vaší žádosti nebo zodpovězení vašeho dotazu, a to na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění komunikace mezi vámi a námi. Pokud by následně ze vzájemné komunikace měl vzniknout mezi námi smluvní vztah, budou tyto osobní údaje zpracovávány také pro účely plnění tohoto smluvního vztahu, uzavření smlouvy aj. Právním základem tak bude také plnění smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Osobní údaje získané z e-shopu a při poskytování služeb zpracováváme za účelem dodání zboží, poskytnutí služeb či vytvoření uživatelského účtu, přičemž právním základem je plnění smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Kromě toho vaše osobní údaje budeme potřebovat, abychom splnili naše zákonné povinnosti, zejména v souvislosti s účetnictvím a DPH. Proto bude právním základem zpracování také plnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Abychom ochránili naše vlastní nároky, když nám například neuhradíte jakoukoliv částku či dojde mezi námi k jinému sporu, budeme zpracovávat osobní údaje i na základě našeho oprávněného zájmu který spočívá v ochraně našich právních nároků.
 • Informace získané ze souborů cookies využíváme zejména pro účely analýzy, jakým způsobem používáte naši stránku, nebo abychom vám nabídli funkcionality našeho webu a e-shopu. Právním základem bude buďto váš souhlas nebo náš oprávněný zájem spočívající v zajištění základního marketingu.
 • Čas od času vám zašleme e-mail s nabídkou našich dalších služeb nebo výrobků. K tomu může docházet zejména pro to, že jste se stali našimi zákazníky a na základě oprávněného zájmu můžeme činit tzv. přímý marketing. Zasílání obchodních sdělení však můžete kdykoliv odmítnout, a to buďto před odesláním jakéhokoliv formuláře nebo v každém e-mailu, který vám zašleme. Pokud však našim zákazníkem nejste, budeme vám zasílat e-maily s nabídkou našich služeb či výrobků pouze za předpokladů, že se k odběru těchto e-mailů aktivně přihlásíte. Zároveň i v těchto případech bude dodrženo pravidlo, že se můžete ze zasílání obchodních sdělení odhlásit, a tak je do budoucna odmítnout.

Pokud budeme osobní údaje zpracovávat pro jiné účely než uvedené výše, vždy zhodnotíme, na základě jakého právního základu tak můžeme činit a případně si získáme váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

 1. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Protože správu všech služeb a e-shopu nejsme schopni zajistit sami, využíváme k tomu další subjekty, které podle GDPR nazýváme příjemci osobních údajů.

K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení příjemci:

 • společnost zajišťující bezpečnou komunikaci e-mailů, které Vám zasíláme, kterou je společnost Proton Technologies AG. Společnost se nachází ve Švýcarsku, proto je předání založeno na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně, jehož znění je dostupné zde;
 • společnost, která zajišťuje technické fungování e-shopu a platformu, na které e-shop funguje, kterou je společnost Shoptet, a.s.;
 • provozovatel chatovacího okna, kterým je společnost Smartsupp.com, s.r.o.;
 • naše externí účetní;
 • společnost zajišťující rozesílání hromadných e-mailů;
 • naše interní CRM;
 • naši pracovníci, kteří s námi spolupracují na základě smlouvy o spolupráci nebo na základě obdobné smlouvy.

Vaše osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie či v zemích, které mají nastavenou odpovídající ochranu osobních údajů, jako v Evropské unii.

 1. PO JAKOU DOBU BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny – poskytování služeb a produktů, dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních závazků, řešení sporů a právní vynucování našich dohod. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů a služeb mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit. Primární je náš vzájemný smluvní vztah, tedy osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou tento smluvní vztah trvá. Zákon nám také stanovuje různá pravidla pro uchování dokumentů, příkladem je 10 let pro uchovávání účetních dokumentů a informací potřebných s ohledem na DPH.

V každém případě dbáme na zásadu omezení uložení a pokud již vaše osobní údaje nejsou potřeba pro účely, pro které byly shromážděny, tyto údaje vymažeme, pokud nám však k jejich dalšímu zpracování neudělíte souhlas.

 1. JAKÁ MÁTE VE VZTAHU K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, nesmíme vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na našem oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů, dotaz nebo uplatňujete některé ze svých práv, kontaktuje nás prosím na adrese. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (https://www.uoou.cz/.)

ZMĚNY ZÁSAD

Naše zásady mohou být čas od času změněny. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na https://eshop.eo-security.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/ a pokud se bude jednat o významné změny, budeme vás informovat podrobněji (v případě některých služeb můžeme změny zásad oznamovat e-mailem). Předchozí verze těchto zásad pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup. Tyto verze vám na vaši žádost zašleme.

Tyto zásady jsou účinné od 01.10.2021